Blauwtje voor Groen Manifest

26 feb 2022 | Fleurig

Het Groen Manifest van inwoners van Opsterland en onderschreven door 21 groene organisaties die in Opsterland actief zijn, bieden wij donderdag 3 februari alsnog aan de raadsleden van Opsterland aan. Zij krijgen dit digitaal toegestuurd. Voor deze ietwat afstandelijke uitreiking is gekozen omdat de afgesproken overhandiging van het Manifest aan de burgemeester op 1 februari op het allerlaatste moment werd geweigerd.

Groen Manifest

Het Groen Manifest is gemaakt door zes trotse maar bezorgde inwoners van Opsterland. Trots omdat we in een prachtige gemeente wonen met heel veel verschillende landschappen en heel mooie natuurgebieden. Maar we zijn ook bezorgd omdat het niet goed gaat met ….het klimaat, de natuur, de biodiversiteit.

Ook in onze gemeente zien we de verschraling van het landschap en de achteruitgang van de verscheidenheid aan planten en dieren. De dramatische afname van het aantal insecten en weidevogels is wellicht het bekendste en meest in het oog springende voorbeeld van deze ontwikkeling. Een ontwikkeling die duidt op een verstoorde balans in de natuur en van een te grote belasting van onze planeet.

Dit klinkt nogal pessimistisch maar gelukkig kunnen we, als we dat echt willen, genoeg doen aan het herstel van gezonde leefgebieden voor planten en dieren.

In het Manifest staan concrete punten die kunnen bijdragen aan de natuur en een betere leefomgeving voor mensen en dieren. Soms kan dat met simpele maatregelen. Soms zijn er moedige maatregelen nodig. Maatregelen die in de afweging tussen kosten en baten rekening houden met langetermijneffecten voor klimaat en leefomgeving. Heel belangrijk is dat bij elk besluit wordt stilgestaan bij de impact ervan op de volgende generaties.

Het Groen Manifest omvat een breed scala aan aanbevelingen. Wij hopen dat dit Manifest gebruikt gaat worden bij beleid en uitvoering op de weg naar een – in alle opzichten – werkelijk duurzame en ecologisch evenwichtige lokale samenleving. Wij hopen dat dit Manifest besproken wordt in de gemeenteraad.

Overhandiging geweigerd

 Wij zijn onaangenaam verrast dat de geplande overhandiging van het Manifest aan burgemeester Ellen van Selm op het allerlaatste moment werd afgezegd. Eerder, op 10 november 2021, ging de overhandiging ook al niet door vanwege corona. Daarna kwam de lockdown…

De burgemeester liet maandagmiddag 31 januari per e-mail de boodschap versturen dat ze, staande boven de politieke partijen, niet net voor verkiezingen gelinkt wil worden aan uitspraken van of in de richting van een bepaalde politieke partij. Het zou te politiek zijn bij de nadering van de verkiezingen. Een verbazingwekkende argumentatie en ook feitelijk onjuist: Bij het opstellen en de afgesproken aanbieding van het manifest is geen enkele politieke partij betrokken geweest.

Het is onbegrijpelijk en frustrerend dat dit initiatief van betrokken inwoners op deze manier een blauwtje liep bij een gemeentebestuur dat de mienskip zo graag uitdaagt zelf met ideeën en plannen te komen. Bij Wetterskip Fryslân waren we trouwens wel hartelijk welkom: Op 20 januari nam waterschaps-bestuurder Jan van Weperen het Groen Manifest in ontvangst.

Een droom

 Tot slot: De opstellers en onderschrijvers van het Groen Manifest hebben allen een droom. Een droom die in ingelijste vorm ook aan de raadsfracties is gegeven en tevens als bijlage is toegevoegd naast de volledige tekst van het manifest. In maart zal bij de basisschool OBS De Flecht in Lippenhuizen samen met de kinderen een meidoorn worden geplant met een bordje erbij met onze droom. Daar verheugen we ons allemaal op.

De 21 organisaties die het Manifest hebben onderschreven zijn:

Amateurtuindersvereniging Ut Ein Beetsterzwaag

Ans & Grietje zorgopvang Nij Beets

Bijenbrigade Beetsterzwaag

Bloeiende Bermen Tynje

Bloeizone Bakkeveen

Doarpstún Bakkeveen

Fleurig Ommetje Lippenhuizen

Friese Milieu Federatie FMF

Hoveniersbedrijf De Groene Stap

It Fryske Gea

IVN Heerenveen

Landschapsbeheer Friesland

Moestuin Lippenhuizen

Natuerferiening Bakkefean

Natuurvereniging Geaflecht Gorredijk e.o.

Stichting Beekdallandschap Koningsdiep – De Nije Boarn

Stichting Bloeiend Boerenland

Stichting Voedselbos Opsterland

Tropische Kas – Beetsterzwaag

Volkstuinvereniging “De Twakamp” Bakkeveen

Zadenbieb BZOF

Contactpersonen namens de zes trotse maar bezorgde Opsterlanders:

Mary van der Graaf: marygraaf@gmail.com tel: 0513-437022

Japke Weij: j_weij@hotmail.com tel: 06-5506 0669