De Laatste Eer Lippenhuizen – Jaarvergadering

23 feb 2024 | Overig

“De Laatste Eer Lippenhuizen”
Vereniging voor begraven en cremeren

Uitnodiging/Agenda

Jaarvergadering: dinsdag 5 maart 2024 om 20.00 uur

Locatie: It Kobunderhûs, Buorsterwyk 34 te Lippenhuizen

      

  Beste leden,

Op 5 maart a.s. houden we weer onze jaarvergadering. De jaarvergadering is het moment waarop het bestuur verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid, verslag wordt gedaan over de financiën en is het moment voor bestuursverkiezingen.

Onze penningmeester Maike had aangegeven haar bestuurswerk voor onze vereniging niet meer te kunnen combineren met haar werk/privé situatie. Daarnaast zijn we opgeschrikt door het plotseling overlijden van ons bestuurslid Hieke zodat we op zoek moesten naar 2 nieuwe bestuursleden. Gelukkig hebben we die kunnen vinden zodat de continuïteit van onze vereniging voorlopig weer gewaarborgd is. Toch is het misschien goed om eens met u als leden door te denken over de toekomst van onze vereniging want hoewel we al ruim meer dan 100 jaar bestaan kan het geen kwaad om eens te kijken wat voor verschillende scenario’s er zijn om vol te kunnen blijven houden wat we nu doen voor onze leden, of eigenlijk voor de nabestaanden van onze leden.

We hebben best veel mailadressen maar we hebben ze niet allemaal. We hebben naar alle bekende mailadressen ook de uitnodiging voor de jaarvergadering gestuurd, mocht u deze niet hebben ontvangen en hebt u wel een mailadres wilt u dit dat doorgeven aan Maike v Snippenberg-Borst, haar gegevens staan onder deze uitnodiging. Uiteraard blijven we ook een uitnodiging zetten in de Sa! En communiceren we ook via de Harker.

Ik hoop u te zien op 5 maart,

Groeten Gjalt Mulder

(voorzitter)

Agenda jaarvergadering 5 maart 2024

Opening

  • Notulen vergadering 7 maart 2023
  • Mededelingen en ingekomen stukken
  • Jaarverslagen  penningmeester
  • Verslag Kascommissie
  • Bestuursverkiezing:

Overleden: Hieke Jaarsma

          Aftredend: Maike van Snippenberg- Borst                                                                                                  

Voorstel  nieuwe kandidaten:  

Margriet vd Lageweg en Thea de Vries-Eppinga

Tegenkandidaten kunnen zich melden bij een van de bestuursleden.

  • Benoeming Kascommissie 2025
  • Voorstel vaststelling vergoeding en contributie
  • Rondvraag
  • Sluiting

Website: dle-lippenhuizen.nl

Bode Erna Jansen 06-30389594

Correspondentieadres:    M. van Snippenberg- Borst tel. 06-12062501

                                       dlelippenhuizen@yahoo.com