Fryske Simmerjûn yn Lippenhúzen

27 jun 2023 | Overig

Freed 14 july – In Fryske simmerjûn yn Lippenhuzen. Mei gast optredens fan Melomania, Adri de Boer en Margje van der Lei Showproducties. De jûn is fergees en in kadootsje fan ús foar Lippenhuzen en omkriten. Fansels mei in hapke en in drankje, sa as de beruchte SpikerBurger. We fiere de simmer graach mei jim. Oant freed 14 july!

***

Vrijdag 14 juli – Een Friese zomeravond in Lippenhuizen. Met gastoptredens van Melomania, Adri de Boer en Margje van der Lei Showproducties. De avond is gratis te bezoeken en een cadeautje van ons aan Lippenhuizen en omgeving. Uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje, zoals de beruchte SpikerBurger. Wij vieren de zomer graag met jou. Tot ziens op vrijdag 14 juli!