Jaarverslag Plaatselijk Belang

25 mei 2022 | Plaatselijk Belang

PB JAARVERSLAG 2021

Hieronder vindt u ons verslag van 2021. Net als de vorige keer is dit schriftelijk, maar we hopen dat we begin volgend jaar weer een gezamenlijke jaarvergadering kunnen organiseren om het jaar 2022 persoonlijk toe te lichten.

Als er vragen of opmerkingen zijn, horen we dat graag van u via pb.lippenhuizen@gmail.com.

De Harker

Vanwege corona was het niet verantwoord om vrijwilligers bij elkaar te laten komen om De Harker op papier te produceren en te verspreiden. In plaats daarvan kon men zich aanmelden om De Harker als PDF per e-mail te ontvangen, of deze via www.lippenhuizeneen.nl te bekijken.

De Harker commissie had al langere tijd de intentie De Harker te moderniseren, digitaliseren en om dorpsgenoten meer dan éénmaal per maand te kunnen bereiken. Met dit doel voor ogen is een Denktank eind 2019 samengesteld en aan de slag gegaan om diverse opties te onderzoeken. Dit heeft geresulteerd in de beslissing om De Harker verder te digitaliseren en te stoppen met de papieren Harker. Dorpsgenoot Lambert Bruin van Snoadweb is suggesties concreet gaan uitwerken om te komen tot een Harker website, nieuwsbrief en app waarbij de verschillende verenigingen zelf hun berichten kunnen plaatsen.

Voordelen van deze vernieuwing zijn dat activiteiten, nieuws en spontane acties direct gedeeld kunnen worden. Het betekent ook een aanzienlijke kostenbesparing en verduurzaming doordat kopieermachine en papier overbodig zijn; het innen van een vrijwillige bijdrage is dan ook niet meer nodig. En tot slot is het minder arbeidsintensief; er waren 35 vrijwilligers betrokken bij het samenstellen en verspreiden van de papieren Harker.

Nadelen zullen er ongetwijfeld ook zijn, maar we willen De Harker 2.0 zoals deze wordt uitgewerkt graag een eerlijke kans geven. Een printversie staat, net als nu, elke maand klaar voor diegenen die liever een exemplaar voor zichzelf uitprinten en er wordt ook een oplossing gevonden voor de dorpsbewoners die niet digitaal zijn en geen contacten hebben die een versie voor hen zouden kunnen uitprinten.

Na de zomer hopen we live te gaan met de nieuwe Harker, u hoort van ons!

De Buorren Veilig

In 2021 hebben wij de veiligheid en leefbaarheid aan De Buorren verder onderzocht samen met verkeerskundigen van de gemeente. De veelgehoorde klachten zijn geluidshinder door de toegenomen verkeersdrukte en snelheid, schade aan huizen door trillingen van zware voertuigen en een onveilig gevoel bij medeweggebruikers en aanwonenden.

Door middel van metingen en andere ondersteunende verkeersinformatie hebben we de situatie in kaart gebracht en zijn tot een plan van aanpak gekomen.

Om het doorgaand verkeer te verminderen, met name die van en naar de N381, heeft de gemeente een aanvraag uitgezet om de bewegwijzering op de N381 aan te passen en om navigatiesystemen routes via provinciale wegen te laten geven in plaats van door Lippenhuizen. Ook schrijft de gemeente de lokale industrie aan om datzelfde te doen. Dat de weg tussen Hemrik en Lippenhuizen in de nabije toekomst een 60 km/u zone wordt, zal hierbij helpen.

Om geluidsoverlast en trillingen te verminderen, verwijdert de gemeente in 2022 de klinkervlakken op de kruispunten De Buorren/Bûkenhage, De Buorren/Weeme en De Buorren/Marten Janswei, en vervangt deze door asfalt.

Tot slot worden er in 2022 snelheidsremmende maatregelen op De Buorren getroffen. Deze plannen hebben wij in twee bijeenkomsten met direct aanwonenden en belanghebbenden besproken. Wanneer de laatste aanpassingen en voorbereidingen van de plannen gedaan zijn, volgt meer informatie via De Harker en Facebook.

Zonneparkplannen Lippenhuizen

Een artikel in de Sa! over plannen voor een zonnepark in Lippenhuizen bracht veel teweeg in het dorp. Op basis van ongeruste reacties van bewoners hebben wij als PB een gesprek gehad met twee landeigenaren en de ontwikkelaar Nara Solar, de initiatiefnemer van het zonneparkplan. De landeigenaren gaven aan er alleen mee door te willen gaan als er draagvlak in en voordeel voor het dorp zou zijn.

In een vervolggesprek van PB met de gemeente Opsterland werd duidelijk dat het plan niet voldeed aan de door de provincie en de gemeente gestelde beleidseisen. Gesprekken tussen de gemeente en de ontwikkelaar brachten ook geen verandering in deze conclusie.

Ten eerste was het oppervlak van het zonnepark plan veel te groot voor een dorp als Lippenhuizen.

De ligging zou ook veel impact hebben op de omgeving en landschappelijk niet in te passen.

Bovendien paste dit zonnepark niet in het bestemmingsplan; eerst proberen zoveel mogelijk zonnepanelen op daken te leggen alvorens agrarische grond te gebruiken voor zonneparken.

Wel wil de gemeente samen met ons dorp kijken of er een kleinschalig zonnepark te realiseren is, waarbij het van belang is dat de opbrengsten in het dorp Lippenhuizen blijven, bijvoorbeeld via een nog op te richten lokale Liphúster energiecoöperatie.

Werkgroep Duurzaam Lippenhuizen

Tussen de corona lockdowns in 2021 hebben de energiecoaches van de Duurzaam Lippenhuizen werkgroep 16 woningen in totaal  bezocht. Met behulp van de warmte-camera zijn de woningen gescand. De warmte-camera geeft een helder beeld waar de woning goed is geïsoleerd en waar in de woning de koude gaten, kieren en plekken zich bevinden. Ze laten dan de bewoners zelf zien waar deze koude plekken in huis zich bevinden.

Ook stellen de energiecoaches vragen over energieverbruik van gas en stroom. Hierdoor kunnen ze mede bepalen of het energieverbruik te hoog of normaal is voor het type woning en het aantal bewoners. Is er een indicatie dat bijvoorbeeld het stroomverbruik te hoog is, dan analyseren zij met de bewoners wat daarvan de oorzaak kan zijn. Soms is dat bijvoorbeeld een oude stroom slurpende diepvriezer of koelkast. In geval van teveel gasverbruik is matige of slechte isolatie van muren, ramen en vloeren met de warmte-camera inzichtelijk te maken. Vaak is er met isolatiematerialen zoals tochtstrip zeker in oudere woningen veel koude tocht te verhelpen.

De werkgroep onderhoudt een goed contact met de gemeente en de energiecoaches uit de andere dorpen in Opsterland. Dit bevordert de onderlinge uitwisseling van creatieve ideeën over duurzaamheid.

De komende herfst staan de energiecoaches in Lippenhuizen klaar om op uw verzoek ook uw woning te scannen. Meldt u tijdig aan zodat zij een bezoek kunnen plannen: duurzaamlippenhuizen@gmail.com

Dorpssteunpunt Lippenhuizen

Het Dorpssteunpunt is heel goed bezig. Vrijwilligers zijn er om klusjes te doen of maken tijd voor een kopje koffie en een praatje. Gezamenlijk met de kerk is het zoeken en begeleiden van eenzame en hulpbehoevende ouderen een pre.

Vanuit het steunpunt zijn er voor alle ouderen regelmatig activiteiten. Zo zijn er gezamenlijke maaltijden, uitjes en vanaf afgelopen voorjaar de jeu de boules / koffie ochtenden (laatste woensdag van de maand).

Weet u nog iemand die hulp nodig heeft, meldt dat alstublieft aan ons of neem ze mee naar een activiteit. Bij voorbaat dank!

Speeltuincommissie

Het is al lang geleden dat de speeltuincommissie in het leven is geroepen. Door alle coronamaatregelen, lockdowns e.d. hebben we een behoorlijke vertraging opgelopen. Gelukkig zijn we nu weer volop bezig met de voorbereidingen rondom het vernieuwen en vervangen van de speeltuinen aan de Weeme/Omgong en het Feestlân.

De wensen van de schoolkinderen zijn geïnventariseerd en daarin volop meegenomen.

Inmiddels zijn er drie leveranciers aangeschreven en uitgenodigd om een offerte uit te brengen. Ook zijn we druk bezig om fondsen aan te schrijven om de speeltuinen weer naar ieders zin en mooi te maken.

De werkgroep bestaat uit Bram Timmer, Marieke Jacobi, Bianca van der Schaaf, Diny Kuipers Menso, Janine Riemersma en, namens PB, Leo Boskma.

Wonen

Er is een concrete ontwikkeling met het bestemmingsplan van het oude schoolterrein van De Flecht. Dit terrein is 2 jaar geleden gekocht door bouwbedrijf Veenstra uit Harkema. Afgesproken was dat er 6 woningen gebouwd mogen worden, 4 vrijstaande en 1 twee-onder-een-kap.

Het bestemmingsplan is echter gewijzigd, waar nu eerst goedkeuring op moet komen voordat men verder kan gaan met de bouw van deze woningen.

Ook is er een projectontwikkelaar die ideeën heeft om aan de oostkant van het dorp woningen te bouwen.

Financiën

Toekenning dorpsbudget 2021:

 • Gereedschapskoffer voor MFA                        
 • Watertappunt bij school / veld Thor voor vullen bidons                           
 • Fryske Kuiertocht georganiseerd door Spijkerpakkenband, jeugdwerk etc.           
 • Fleurig Ommetje, opvrolijken dorp met planten                         
 • Uitbreiding bordjes WhatsApp                       
 • Extra AED bij sluis in Lippenhuizen                          

Het budget dient te worden ingezet voor projecten en/of activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid en burgerparticipatie binnen het dorp. Wijzigingen in de openbare ruimte (groen/grijs) worden overlegd met de gemeente.

Plaatselijk Belang beheert en verdeelt dit budget en rapporteert aan het eind van het jaar aan de gemeente voor welke projecten dit budget is ingezet.

De jaarrekening is dit jaar gecontroleerd en akkoord bevonden door Nelleke Hulshof en Gerrit Jonker. Door corona betrof het deze keer 2 jaren, 2020 en 2021. Hieronder is de jaarrekening van 2021:

Nieuwe inwoners

Nieuwe inwoners krijgen een Liphúster tas met daarin een omslagmap met alle informatie over wat er in het dorp te vinden is. In de map zitten o.a. losse kortingsbonnen die te gebruiken zijn in het dorp, informatie over SV Thor, peuteropvang/BSO, speelotheek, dorpssteunpunt, gemeentegids en plattegrond van de gemeente Opsterland.

Wilt u als ondernemer uit het dorp een welkomstactie aan de tas toevoegen? Neem dan contact met ons op.

Liphúster vlag

Plaatselijk Belang heeft Liphúster vlaggen op voorraad. Dus als u nog geen vlag heeft, de vlag versleten of zoekgeraakt is of u wilt iemand een leuk cadeau geven, dan zijn ze via ons te bestellen. De vlaggen zijn 100 x 150 cm met een kopband, lusje en koord, geheel rondom gezoomd, en de kosten zijn €20,00. Betaling via rekening Plaatselijk Belang NL76 RABO 0322 9120 75 ovv naam, adres en aantal. Dan zorgen wij dat deze bij u thuis in Lippenhuizen wordt bezorgd.

WhatsAppgroep Lippenhuizen-Alert

Sinds 2018 bestaat de WhatsAppgroep ‘Lippenhuizen Alert’. In deze groep worden meldingen gedaan betreffende veiligheid en leefomgeving zoals:

 • Vernielingen
 • Verdacht gedrag van onbekende personen of voertuigen
 • Diefstal van dingen in en om het huis

Het gaat dus niet om zaken waarvoor je direct 112 belt, maar waarvan het handig is dat meer mensen het weten in het dorp zodat iedereen alert is en een vervolg kan worden voorkomen. Afgelopen jaren zijn zo al enkele zaken en vernielingen opgelost.

We hebben Lippenhuizen in 5 zones opgesplitst:

Zone 1:  Bûtewei – Heidereed – Sweachsterwei   

Zone 2:  Trijehoek – De Buorren t/m oude Dorpshuis – Bûkenhage – Swanneblom – Pompeblêd – Dotterblom

Zone 3:  De Buorren vanaf nr 79 en nr 80 t/m de Boerestreek – Slûsleane – Feestlân –  Kobunderleantsje

Zone 4:  Tjalling Harkeswei – Compagnonsfeart (Lippenhuizen)

Zone 5:  Corso – Buorsterwyk – Omgong – Weeme –  Rjochtskeamerpaed – De Buorren nr 32-74 en 51-95

Heeft u interesse om in de ‘Lippenhuizen Alert’ groep te worden opgenomen? Stuur dan een mail naar info@pblippenhuizen.nl met uw naam, telefoonnummer en adres. Mocht u niet (meer) in de juiste zone zitten (door verhuizing of wijziging), meldt dit ook, dan passen we dit aan.

Er gelden de volgende gebruiksregels:

 • Per adres kan 1 lid in de WhatsAppgroep plaatsnemen, 18 jaar of ouder.
 • De enige functie van deze WhatsAppgroep is informeren door middel van meldingen, die dienen ter zake en zakelijk te zijn, geen discussies
 • Vloeken, schelden, discrimineren wordt niet toegestaan

En na constatering van een verdachte situatie willen we het volgende meegeven:

 • Contact met iemand maken doe je nooit alleen, je eigen veiligheid staat voorop.
 • Als het nodig is 112 of politie te bellen doe je dat altijd eerst, app pas daarna en vermeld dat 112 of politie gebeld is.
 • Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels of wetten, bedenk dat foto’s maken soms provocerend kan werken; een goed onthouden signalement of kenteken en type auto kunnen net zo waardevol zijn.