Notulen jaarvergadering 11 feb 2023

25 feb 2024 | Overig, Plaatselijk Belang

Onderdeel van de gezamenlijke jaarvergadering met NDL De Mande en It Liphústerfeest.

DATUM: 11 FEBRUARI 2023 OM 20.00 UUR

PLAATS: BARZAAL VAN MFA IT KOBUNDERHÛS

Aanwezigen PB: Alma Veldkamp / Gerrit Prikken / Liesbeth van der Woude / Chris van Mill / Bram Timmer / Bianca van der Veer / Jannette Akkermans / Joeri Arndt / Anja van der Laan

Afwezigen PB: Leo Boskma / Harm Schregardus

Toehoorders namens de gemeente: dorpswethouder Libbe de Vries en dorpencoördinator Franciscus Koopman

Opening

– Alma opent de vergadering om 20.00 uur

– Alma stelt de leden voor die zich hebben aangemeld voor een functie in het bestuur van PB:

o Chris van Mill

o Harm Schregardus (niet aanwezig)

o Bram Timmer

o Bianca van der Veer

o Joeri Arndt

o Jannette Akkermans

Vragen over het jaarverslag:

– Komt er weer een papieren Harker? Nee, een Harker op papier zal alleen zijn voor diegenen die helemaal niet digitaal zijn. Er wordt momenteel gewerkt aan een oplossing voor deze groep.

– Klinkervlakken verwijderen en daarvoor in de plaats asfalt, is dat logisch? Ja, want naast het verhogen van de veiligheid door beperking van snelheid gaat het ook om het beperken van geluidsoverlast en schade aan woningen door trillingen.

– Bloembakken, hoezo? In de vergaderingen met de aanwonenden van de Buorren is dit allemaal in eerdere stadia besproken.

– Er zijn boeren die gebruikmaken van De Buorren, is daar rekening mee gehouden qua herinrichting van De Buorren? Ja, dit is in de algemene overleggen indertijd meegenomen, er is ook met de boeren overlegd. Bovendien is deze problematiek en de noodzakelijke herinrichting uitgebreid met verkeerskundigen van de gemeente doorgenomen.

– Hoeveel bloembakken worden geplaatst aan De Buorren? 7 stuks.

– Hoeveel geld is nog nodig daarvoor? 5000 euro.

– Als 2 landbouwvoertuigen of ander zwaar verkeer elkaar passeert aan De Buorren, dan kun je daar niet fietsen, fietsen op het trottoir blijft dus ook na de herinrichting noodzakelijk. De weg is inderdaad smal, maar kan niet afgesloten worden voor zwaar verkeer, dit is nl een weg die voor alle verkeer toegankelijk moet zijn.

We hopen dat de aansluitende herinrichting van de gemeentelijke weg tussen Lippenhuizen en Hemrik naar een 60-km weg een extra bijdrage levert aan het voorkomen van sluipverkeer, dwz verkeer dat geen bestemming heeft in, of afkomstig is uit de directe omgeving, maar de (gemeentelijke) route via Lippenhuizen en Hemrik alleen gebruikt om van en naar de N381 te komen. Dit verkeer moet bij voorkeur gebruik maken van de A7 of de provinciale weg N380, dwz de Schoterlandseweg.

– Komen er nieuwe drempels? Voorheen zijn drempels weggehaald, omdat ze schade veroorzaakten aan huizen, er komen geen nieuwe drempels bij.

– Komt de speeltuin bij de vaart te vervallen? Nee, de speeltuin blijft bestaan totdat de toestellen afgekeurd worden, dan worden ze verwijderd. In de nieuwe situatie wordt het aantal speeltuinen in Lippenhuizen door de gemeente ingedeeld op basis van het aantal kinderen in het dorp. De gemeente wil naar 1 grote speeltuin, dat wordt de locatie Feestlân. De Omgong en Weeme mogen omgebouwd worden naar een natuurspeeltuin.

– De speeltuin bij de vaart wordt voor een groot deel gebruikt door recreanten, niet zozeer door kinderen uit het dorp, dat wordt niet meegenomen in de overwegingen? Voor zover wij weten niet.

Kascontrole (door Gerrit Jonker en Jan Witteveen):

– Opmerking van de penningmeester: de contributie 2022 staat niet in het overzicht, deze is in januari van dit jaar geïnd en zal op het overzicht van volgend jaar staan.

– Opmerking van Jan Witteveen: het is een complexe administratie, omdat er veel verschillende verenigingen en rekeningen zijn, maar het is goed beheerd.

Jan Witteveen en Gerrit Jonker hebben de kas akkoord bevonden.

Aan Gerrit wordt decharge verleend.

We hebben een nieuwe kascontroleur nodig die dit samen met Jan Witteveen wil doen volgend jaar. Arnout Batterink meldt zich hiervoor aan.

Bestuurswisseling:

Er zijn geen bezwaren uit het publiek tegen de nieuwe bestuursleden, die hierbij als zodanig zijn benoemd.

Chris neemt met mooie woorden afscheid van Alma, Gerrit en Anja en zij krijgen bloemen en een presentje overhandigd.

Rondvraag:

– Mogen de nieuwe tenten ook door buurtverenigingen worden gebruikt? Nee, dat is niet de bedoeling.

– Krijgen we te zien waar de plantenbakken geplaatst zullen worden? Ja als het plan helemaal definitief is komen we daarmee.

– Er zijn veel kapotte borden “Liphúster Nijsgirrichheden”, wordt daar iets aan gedaan? Ja, hier zijn we mee bezig en er komt ook nog een aantal nieuwe borden bij.

– Er wordt gewacht op fondsen voor de bloembakken aan De Buorren, waarom niet alvast beginnen met beschikbare gelden en dan later fondsen gebruiken om te compenseren? Dat kan, maar we wachten nu eerst 14 maart a.s. af. Dan wordt in de vergadering van de Van Teyens Fundatie hierover een beslissing genomen. Als we dat geld krijgen kunnen we snel los, maar er is nog geen 100% zekerheid.

– Wordt er ook iets gedaan om jongeren in het dorp te kunnen laten wonen? Ja, hier zijn wij als PB mee bezig, in het nieuwe plan is daar ook ruimte voor.

Te gast:

– Libbe de Vries stelt zich voor als de dorpswethouder van Lippenhuizen (is hij ook van Terwispel, Hemrik en Jonkerslân). De gemeente wil dichter bij de mensen staan, daarom hebben de wethouders ieder 4 dorpen onder hun hoede. Hij bedankt de aanwezigen dat hij en Franciscus Koopman bij deze vergadering aanwezig mochten zijn.

– Franciscus Koopman bedankt de PB-bestuursleden die vertrekken, in het bijzonder Gerrit, waarmee hij al die jaren intensief contact heeft gehad en wenst het bestuur van PB veel succes.

Sluiting:

Alma sluit de vergadering met een algemene oproep om aan te melden voor een bestuursfunctie in PB, want hoe meer schouders, hoe lichter de lasten.

Na deze vergadering volgt de pauze, waarna het bestuur van NDL en de feestcommissie van It Liphústerfeest het stokje overnemen.