PB jaarverslag 2023

25 feb 2024 | Plaatselijk Belang

Bestuur:

Voorzitter:                 Joeri Arndt
Penningmeester:    Chris van Mil
Secretaris:                 Bianca van der Veer  
Algemene leden:     Leo Boskma, Liesbeth van der Woude, Harm Schregardus, Bram Timmer en Jannette Akkermans

It Kobunderhûs, Buorsterwyk 42, 8408 JA  Lippenhuizen pb.lippenhuizen@gmail.com

Voorwoord Joeri Arndt, voorzitter PB Lippenhuizen

Bêste Liphústers,

‘Voor u ligt…’ is het veelvoorkomende begin van vele voorwoorden. En voor het allereerste voorwoord dat ik als voorzitter van Plaatselijk Belang Lippenhuizen mag schrijven begin ik hier ook maar mee.

Het is alweer zo’n anderhalf jaar geleden dat ik voor het eerst aanschoof bij een bestuursvergadering van Plaatselijk Belang Lippenhuizen. Ik had bij één van de leden al wel eens aangegeven iets te willen doen voor het dorp en van het één kwam het ander. Na een aantal vergaderingen bijgewoond te hebben hakte ik de knoop door, het moest maar gebeuren.

Kort nadat ik dit besluit genomen had ging op een koude avond in februari de deurbel, mijn voorgangster en toenmalig voorzitster Alma Veldkamp stond voor de deur met een vraag. En nadat ik haar uiteraard niet in de kou buiten liet staan kwam al vrij snel het hoge woord eruit: “Soesto ek foarsitter fan Pleatslik Belang wurde wolle?” Nou ja, die vraag zag ik niet echt aankomen natuurlijk en ik vroeg enige bedenktijd. “Net te lang”, zei Alma, want het zou toch mooi zijn als bij de ledenvergadering van een week later de functies allemaal geïnstalleerd konden worden. Na enkele dagen wikken en wegen en wat navraag bij ervaringsdeskundigen werd ook deze knoop doorgehakt: “It moat mar”.

En inmiddels zijn we ruim een jaar verder en heb ik, en ik denk ook mijn mede nieuwe bestuursleden, veel geleerd. Soms is het enigszins verbazingwekkend waar we ons vergaderingen lang druk over dienen te maken (waar moet de glasbak komen?), om op andere momenten juist weer over de verkeersveiligheid of woningbouw in het dorp te hebben. Al vrij snel kom je er dan achter dat je het voor lang niet iedereen goed kan doen, echter durf ik met recht te stellen dat alles wat Plaatselijk Belang doet, met de beste bedoelingen is.

Waar er een jaar geleden ook enkele ‘PB’ers’ afscheid namen van hun vrijwilligerswerk doen we dat, helaas, dit jaar weer. Liesbeth van der Woude en Leo Boskma nemen na vele jaren inzet afscheid van hun taak als bestuurslid van Plaatselijk Belang. Het is ontzettend jammer dat wij hun kennis, kunde en inzet vanaf nu moeten missen. Tige tank voor jullie jarenlange inzet voor het dorp!

Het vertrek van deze twee ervaren krachten slaat een groot gat in een bestuur met relatief weinig ‘dienstjaren’. Het dwingt mij een oproep te doen aan de Liphústers om een steentje bij te dragen. Een dorp als Lippenhuizen en de in Fryslân zo geroemde mienskipssin draait op vrijwilligers, en in Lippenhuizen hebben we hier in de regel niet over te klagen. Echter is een trainer bij THOR, iemand achter de bar in De Mande of dus iemand in het bestuur van Plaatselijk Belang geen vanzelfsprekendheid en vaak komt het werk op dezelfde mensen neer.

Tot slot zou ik enkele woorden van Alma uit het voorwoord van vorig jaar aan willen halen: Het zou mooi zijn wanneer het werk verdeeld wordt over net wat meer mensen, zodat het behapbaar blijft voor iedereen. Mocht u ook interesse hebben in een bestuursfunctie of een andere rol binnen Plaatselijk Belang, dan horen wij dat graag. We moeten het tenslotte met ons allen doen!

Met deze algehele oproep tot inzet voor de mienskip wil ik dit voorwoord graag afsluiten.

Oant sjen bij de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Lippenhuizen.

De Buorren Veilig

Afgelopen jaar hebben we met de verkeersdeskundigen van de gemeente verder toegewerkt naar een definitief plan om de veiligheid en leefbaarheid aan de De Buorren te vergroten. De eerste verandering is doorgevoerd, namelijk het vervangen van de klinkervlakken door asfalt op de kruispunten De Buorren/Bûkenhage, De Buorren/Weeme en De Buorren/Marten Janswei. Dit heeft een positief effect gehad op de geluidsoverlast en trillingen voor aanwonenden.

De volgende veranderingen vinden in maart 2024 plaats:

  • Opnieuw bestraten en optisch versmallen van drempels aan beide kanten van De Buorren, het aanbrengen van belijning op de plekken waar fietsers over moeten steken en het plaatsen van enkele paaltjes.
  • Snelheidsremmende maatregelen in de vorm van lokaal geproduceerde bloembakken van cortenstaal en gevuld met planten door Fleurig Ommetje.

Dorpssteunpunt – activiteiten en vrijwilligers voor hulpvragen

Ook in 2023 zijn de activiteiten voor 65-plussers weer op volle kracht doorgegaan! 

Het dorpssteunpunt heeft regelmatig bemiddeld tussen de hulpvragers en de vrijwilligers. Er is hulp aangeboden op het gebied van vervoer en verschillende kleine klusjes in en rond het huis. 

Er zijn koffieochtenden en maaltijdbuffetten georganiseerd. Ook is er elke laatste woensdag van de maand een ochtend met koffie en jeu de boules. Bij slecht weer kunnen er dan binnenshuis spelletjes gedaan worden.

Bijzonder dit jaar was het optreden van de Friese zangeres Griet Wiersma. 

Verder is er een bezoek gebracht aan de Stoeterij in de Hemrik, gevolgd door een koffietafel in het dorpshuis. 

Een flink aantal vrijwilligers voor hulpvragen kon dit jaar weer ingezet worden. Niet alle vrijwilligers op de lijst zijn benaderd voor een hulpvraag, maar het Dorpssteunpunt is erg blij met alle mensen die bereid zijn hulp te bieden als het nodig is.

Wonen

De bouwstart van het eerste huis op het oude schoolterrein van De Flecht is een feit. Inmiddels zijn alle kavels voor 4 vrijstaande woningen en 1 twee-onder-één-kapwoning verkocht en worden die de komende periode gebouwd.  

Verder ligt er nog steeds een plan van een projectontwikkelaar ter boordeling bij de gemeente. Het gaat om ruim opgezette verkaveling met veel groen in Lippenhuizen-Oost met als doel toevoegen van een hoogwaardig leef- en woongebied voor een mix aan doelgroepen bestaande uit jonge en oudere gezinnen, starters en ouderen.

Speeltuinen in Lippenhuizen

Afgelopen jaren hebben we met de commissie vele malen om tafel gezeten. We zijn tegenwoordig zeer afhankelijk van giften van organisaties. De prijzen van een speelobject ligt deze dagen erg hoog. Onze leverancier maakt het al mogelijk om de speeltoestellen aan te leveren met een gebruiksaanwijzing/bouwtekening om zo kosten te besparen. We gaan dit jaar weer een aanvraag doen bij het IMF, een fonds waar we vorig jaar eindigde op de 13de plaats, toen was het geld al op.

Voor het Feestlân willen we een aantal toestellen plaatsen voor verschillende leeftijdsgroepen. Voor biodiversiteit willen we voor de kinderen ook een aantal dingen toevoegen zoals een bijenhotel en bessenstruiken; hier zijn we nog mee bezig om uit te werken.

Verder was het de bedoeling om op de Weeme/Omgong een natuurspeeltuin te creëren, maar zijn we teruggefloten door de gemeente. Er is nu door een dorpsgenoot een alternatief idee geopperd na aanleiding van een speeltuin op een van de eilanden en heeft Fleurig Ommetje een plan uitgewerkt voor biodiversiteit. Wij leveren dit eerst schriftelijk in bij de gemeente en moeten dan wachten op hun goedkeuring.

Hopelijk hebben we dit jaar meer succes met fondsen. Op 16 maart willen we in elk geval met de NL Doe dag de speeltuinen een frisse start geven.

Gesprekken met de verenigingen

Op 9 november 2023 heeft Plaatselijk Belang om tafel gezeten met vertegenwoordigers van Jeugdwerk, THOR, De Mande, Liphuster Feest, Fleurig Ommetje, de Protestantse gemeente Lippenhuizen-Hemrik en Duurzaam Lippenhuizen met als doel: weten wat er speelt in ons dorp op verschillende vlakken en wat belangrijke ontwikkelingen zijn voor de toekomst. Het zijn waardevolle gesprekken geweest en input is door ons o.a. verwerkt in de nieuwe Dorpsvisie die begin 2024 uitkomt.

Nieuwe Dorpsvisie

We hebben gewerkt aan een nieuwe Dorpsvisie van Lippenhuizen die begin 2024 gepubliceerd wordt. We hebben de oude versie onder de loep genomen en de nieuwste ontwikkelingen en speerpunten hier in verwerkt. Dit konden we doen met behulp van input van dorpsbewoners, o.a. gesprekken met lokale verenigingen, stichtingen en werkgroepen en via de 2022 dorpsspiegel.

De in deze visie uitgewerkte ideeën, ontwikkel- en aandachtspunten zijn voor Plaatselijk Belang richtinggevend voor de toekomst van Lippenhuizen. Uiteraard beperkt het werk van Plaatselijk Belang zich niet tot wat in deze visie staat – maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende inzichten kunnen nieuwe kansen of knelpunten opleveren waar we zorgvuldig mee om zullen gaan.

Weggeefkast

Er is een aanvraag binnengekomen voor een gift uit het dorpsbudget om een weggeefkast/doorgeefkast te plaatsen. Het verzoek is positief ontvangen en goedgekeurd door het bestuur. Na overleg met de kerk en het dorpssteunpunt zal de kast bij het consistoriegebouw komen te staan. De Piterrun zal als sponsor optreden om de weggeefkast voor de komende periode te kunnen vullen. Vrijwilligers van het dorpssteunpunt en de kerk zullen gezamenlijk de kast netjes houden. Er ligt een aanvraag bij het ouderensteunpunt om een geschikte kast te regelen en deze op te knappen.

Update financiën

Het aantal leden is stabiel rond de 300, waarvan het grootste deel via automatische incasso de contributie van €4,- per jaar betaalt. Circa 20 leden betalen €5,- contant via kwitanties. De kas kwitanties innen is nog steeds een tijdrovende klus, dus graag een dringend verzoek aan deze leden om voortaan hun betaling via automatische incasso te doen.

Het 2023 dorpsbudget van de gemeente was € 3558,- . Dit is aangevuld door Plaatselijk Belang om belangrijke initiatieven te ondersteunen. Zie hieronder de verdeling:   

Speeltuin, reservering                                                        € 1250,-

Liphuster Feest, reservering bloemencorso                     € 1400,-

Kaatsvereniging “De Wiete Wante”                                  €   520,-

Zwaluw nestkast                                                                  €   180,-

Bloembakken “De Buorren Veilig”                                    € 2117,50*  

Planten voor bloembakken                                                 €  356,05

“Hier niet laten poepen” bordjes                                     €  242,79

Totaal                                                                                   €   6066,34  (netto 2023 €  4366,34)

* € 1700,- was een reservering uit 2022 budget

Nieuw: Pitchen voor Dorpsbudget 2024

De verdeling van het Dorpsbudget 2024 zal op een andere manier plaatsvinden dan voorheen gebruikelijk was via PB bestuur – een idee dat we graag dit jaar willen uitproberen. De indieners kunnen hun 2024 aanvraag indienen voor 1 mei en vervolgens pitchen op de De Algemene Liphúster Budget Avond (DALBA) op 17 mei. Alle aanwezigen kunnen dan vervolgens stemmen op de ingebrachte plannen. Op basis van die uitslag worden bedragen toegekend op basis van het door gemeente verstrekte subsidie (dorpsbudget).