Uitnodiging/Agenda Jaarvergadering – De Laatste Eer

24 feb 2023 | Overig

Uitnodiging/Agenda Jaarvergadering
dinsdag 7 maart 2023 om 20:00 uur
in It Kobunderhûs, Buorsterwyk 34 te Lippenhuizen

Beste leden,

Op 7 maart a.s. houden we weer onze jaarvergadering. De jaarvergadering is het moment waarop het bestuur verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid, verslag wordt gedaan over de financiën en is het moment voor bestuursverkiezingen. Naast terugkijken wordt er ook in de toekomst gekeken, voor zover mogelijk, en wordt door de aanwezige leden de contributie en uitkering vastgesteld na een voorzet daarvoor, met motivatie, door het bestuur.

Afgelopen jaar hebben we besproken dat we een aanzienlijk bedrag voor een vaste rente voor 15 jaar hebben weggezet maar dat die rentevaste periode binnen afzienbare termijn afloopt. Om de vereniging financieel gezond te houden voor de toekomst is toen besloten de contributie te verhogen. Het was dus ook daarom dat er in januari een groter bedrag van uw rekening is afgeschreven.

Op de jaarvergadering komt slechts een klein deel van de leden terwijl we toch meer dan 400 leden hebben. Om de binding met de leden te vergroten hebben we besloten om alle leden minimaal eens per jaar via de mail met een nieuwsbrief op de hoogte te houden. We hebben best veel mailadressen maar we hebben ze niet allemaal. We hebben naar alle bekende mailadressen ook de uitnodiging voor de jaarvergadering gestuurd, mocht u deze niet hebben ontvangen en hebt u wel een mailadres wilt u dit dat doorgeven aan Maike v. Snippenberg-Borst, haar gegevens staan onder deze uitnodiging. Uiteraard blijven we ook een uitnodiging zetten in de Sa! En communiceren we ook via de Harker.

Ik hoop u te zien op 7 maart,
Groeten Gjalt Mulder
(voorzitter)

Agenda jaarvergadering “De Laatste Eer Lippenhuizen” maart 2023

Opening

• Notulen vergadering 8 maart 2022

• Mededelingen en ingekomen stukken

• Jaarverslagen penningmeester

• Verslag Kascommissie

• Bestuursverkiezing: Overleden dhr. K. Stolwijk
Voorstel nieuwe kandidaat: Dorathea Snijder
Tegenkandidaten kunnen zich melden bij een van de bestuursleden.

• Benoeming Kascommissie 2024

• Voorstel vaststelling vergoeding en contributie

• Rondvraag

• Sluiting